• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

CORONA PROTOCOL UPDATE 27 OKT 2020

Draag uw clubvlag met fierheid

Portez votre drapeau de club avec fierté

DE TIEN CORONA GEBODEN VAN DE CLUB LES DIX COMMANDEMENTS CORONA DU CLUB
Zie hieronder het nieuw protocol voor de pleziervaart geldig vanaf 09 oktober tot en met 08 november 2020 Voici le  protocole pour la plaisance valable du 09 octobre au 08 novembre 2020 inclus.

1   ALGEMEEN
Clubdiensten en het betreden van de club zijn tot nader order afhandelijk van de maatregelen opgelegd door de WSKLuM vzw. Ons clubhuis De Vierboete is gesloten.
De gouden regels qua individueel gedrag betreffende hygiëne, duurzaam onderhouden nauwere contacten, dragen van mondmasker en groepsactiviteiten moeten in rekening gehouden worden.

Het corona beest slaat opnieuw hevig toe. Bespaar ons a.u.b. een nieuwe volledige Lock Down.
Nu de besmettingen met COVID-19-virus (corona) in ons land fors toenemen en het risico ook in onze club aanwezig is, roepen we iedereen op om verantwoordelijkheidszin te tonen en contact met anderen te vermijden, zowel in de clublokalen, op de parkings en pontons, als in de boten .
Het spreekt vanzelf dat iemand die besmet is of een vermoeden ervan heeft zich medisch moet laten onderzoeken en behandelen en absoluut geen gebruik meer kan maken van de instellingen van de WSKLuM, zowel om zichzelf, maar vooral ook anderen te beschermen .
 

2 MAATREGELEN BIJ BESMETTING MET COVID-19-VIRUS
Een lid of bezoeker van de WSKLuM vzw die duidelijk symptomen vertoont of positief getest en besmet is met het Covid-19-virus dient zich te houden aan de volgende regelgeving:
a. alles in het werk stellen om tracking van zijn nauwe contacten mogelijk te maken;
b. zich medisch laten verzorgen en volgens doktersadvies een test ondergaan;
c. zich houden aan de quarantaine regels;
d. zich niet binnen de aanhorigheden van de WSKLuM vzw begeven tot wanneer hij na een 2de test niet meer positief bevonden is;
e. het is aangeraden om de clubsecretaris op de hoogte te brengen die deze informatie strikt vertrouwelijk zal behandelen ter vermijding van een uitbreiding van het virus

3   SOCIAL DISTANCING
Iedereen neemt de nodige maatregelen om de naleving van social distancing te garanderen:
- behoud van minimum 1,5m afstand tussen elke persoon
- dit is niet toepassing op personen die onder het zelfde dak wonen onderling, op kinderen tot 12jaa , personen onderling in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, op begeleiders en personen die begeleiding nodig hebben.

4   VAREN
Pleziervaart en water/brandingsporten op zee en binnenwateren in België zijn toegelaten, onder volgende voorwaarden:
(1) samenscholingen tot en met 4 personen, kinderen tot 12 jaar niet mee geteld, zijn toegelaten ;
(2) activiteiten in georganiseerd verband met maximaal 50 personen (ook aan boord van een pleziervaartuig) in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter (jeugdkampen vallen niet onder de reikwijdte van dit protocol, gelieve het protocol van de jeugdsector te raadplegen);
(3) sportieve wedstrijden (vanaf 200 deelnemende sporters is een toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig);
(4) er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;
(5) de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal ;
(6) in geval van vaartochten met schipper, dient men zich te houden aan de richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen;
(7) een publiek van 200 personen (400 personen als deze buiten worden georganiseerd) mag evenementen en wedstrijden bijwonen, met naleving van het betreffende protocol; een groter aantal kan toegelaten worden door de bevoegde gemeentelijke overheid (onder voorwaarden) ;

Contact tracing
(1) Het principe van de contact tracing dient te worden toegepast voor gemeenschappelijke sportlessen en voor horecavoorzieningen aan boord van vaartuigen;
• De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (sportlessen) of één klant per tafel (horeca), die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst.
• De gegevens moeten bewaard worden gedurende 14 kalenderdagen.
• Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.
• Deze gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers, deelnemers of klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers, deelnemers of klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Buitenland
(1) Om te weten indien u naar een bestemming kan vertrekken dient u de reisadviezen te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
(2) raadpleeg de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België – meer informatie vindt u op de speciale website van de FOD Volksgezondheid.

Passagiersvaart en riviercruises
(1) Passagiersvaart en riviercruises (met meer dan 12 passagiers) vallen buiten de reikwijdte van dit protocol. Hiervoor verwijzen we door naar de Gewesten (Vlaanderen, Wallonië).

Richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen bij vaartochten met schipper
(1) Social distancing
- Respecteren van een veiligheidsafstand van minimaal 1,5 meter behalve ten aanzien van personen die onder hetzelfde dak wonen of tot de duurzaam onderhouden nauwere contacten behoren.
- Waar dit niet mogelijk is worden passende preventiemaatregelen gebruikt.
• Gebruik van mondmaskers (zowel voor werknemers als huurders).
• Eventueel gebruik van afschermingen tussen klant en medewerker (bv aan onthaal of loket).
• Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig.
- Nuttigen van drank en maaltijden organiseren in buitenruimtes waar mogelijk of in deelgroepen (bijvoorbeeld gespreid in ruimte, op verschillende tijdstippen, etc.). Indien niet mogelijk moeten er aangepaste veiligheidsmaatregelen zijn.
- Vermijden van samenscholingen.
• Spreiden van groepen bij in- en uitschepen, afhalen van materiaal, etc.
(2) Informatie
- Medewerkers krijgen de nodige informatie en training over de geldende preventiemaatregelen.
- Klanten krijgen de nodige informatie over de geldende preventiemaatregelen.
• Voor de activiteit: bij reservatie, aankomst en/of betaling
• Bij het inschepen
• Aan de hand van instructies, pictogrammen, bewegwijzering, etc.
- Het aanduiden van een contactpersoon (binnen het bedrijf) zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
• Informatie duidelijk kenbaar maken aan de klant.
- Klanten die gemaakte afspraken overtreden worden hierop aangesproken.
(3) Gepaste hygiënemaatregelen
- Bij ziektebeeld of symptomen gerelateerd aan Covid-19 kan een klant niet aanvaard worden.
- Middelen voor handhygiëne voorzien voor werknemers en klanten.
- Zoveel mogelijk ventileren van binnenruimtes.
• Zowel tijdens de activiteit als na de activiteit.
- Desinfecteren van belangrijke contactpunten:
• Stoelen, tafels, deurklinken, relingen, toiletten, eventuele slaapruimtes, etc.
• Frequentie van desinfecteren aanpassen aan de aard en de duur van de activiteit.
- Ontsmetten of grondig wassen van de handen op regelmatige tijdstippen.
• Inschepen, uitschepen, aan boord, etc.
- Bij aanbieden van drank of maaltijden aan boord moeten de geldende horecamaatregelen gerespecteerd worden. Als dit niet in alle omstandigheden mogelijk is: passende preventiemaatregelen die ‘een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming’ bieden implementeren.
- Bij meerdaagse tochten (met overnachting aan boord):
• Social distancing moet gerespecteerd worden tussen de slaapplaatsen en voldoende ventilatie moet voorzien worden in de slaapruimtes.
• Deze regel geldt niet voor mensen die onder hetzelfde dak wonen of tot de duurzaam onderhouden nauwere contacten behoren..
• Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig.

 

5   SECRETARIAAT
Het clubsecretariaat is via e-mail info@wsklum.be en telefoon 058/23.36.41 te bereiken.
Gelieve het clubsecretariaat niet zonder voorafgaande toelating te betreden.

6   UITRUSTING
Leden en externe rechthebbenden zijn binnen de WSKLuM aanhorigheden verplicht om de volgende individuele uitrusting te dragen:
- mondmasker is verplicht in het gelijkvloers van de club
- antiseptische handschoenen
- flacon met ontsmettende gel

7   GOED OM WETEN
- de douches, kleedkamers en het clubhouse zijn tot nader order gesloten
- twee heren- en twee damestoiletten  zijn toegangkelijk mits gebruik van één van de twee Toilet Ticketten aan de Inkomdeur van het gelijkvloers

- alle gebruikers dienen zelf de volledige ontsmettingprocedure toe te passen
- georganiseerde  sporten (in clubs, sportlessen, groepen...) zijn verboden vanaf 13 jaar
- niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn enkel toegelaten als je outdoor sport:
  a) met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  b) of met 4 personen en dat altijd met een afstand van minimum 1,5m.
- Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar zijn verboden.

8   PROCEDUREN
De volgende procedures zijn van kracht:
1 Reservatie Bootstoel
2 Reservatie Bootlift
3 Self Briefing Gebruik Bootlift
4 Neem contact 058/23.36.41 voor datum en uur van de operatie

9   SOCIALE CONTROLE
- Lichtzinnigheid is uit den boze ;
- Wij rekenen op uw medewerking om diegenen die de ernst van de toestand niet willen inzien op hun civiele plichten te wijzen.
- Met bijzondere dank voor uw begrip en uw burgerzin.

10   WEES VOORZICHTIG EN VOORBEELDIG

Max De Baere - Secretaris

1   GENERAL
Les services du club et l'accès au club sont limités à nouvel ordre en fonction des mesures imposés par l'asbl WSKLuM. Notre clubhouse De Vierboet est fermé.

Les règles d'or du comportement individuel en mattière d'hygiène, de contact étroit soutenu, de port de masque buccal et d'activités de groupe doivent être prises en compte.

La bête corona frappe à nouveau violemment. Essayons S .V.P. d’éviter un nouveau Lock Down.
Maintenant que les infections au virus COVID-19 (corona) dans notre pays sont en forte augmentation et que le risque est également présent dans notre club, nous appelons chacun à faire preuve de sens de responsabilité et d'éviter tout contact avec les autres, tant dans les locaux du club, sur les parkings et pontons, comme dans les bateaux.
Il va sans dire que quelqu'un qui est infecté ou soupçonne de l'être doit subir un examen médical, suivre un traitement et ne peut absolument plus utiliser les installations du WSKLuM, à la fois pour se protéger et surtout aussi pour protéger les autres.

2 MESURES EN CAS D'INFECTION PAR LE VIRUS COVID-19
Un membre ou visiteur de l’asbl WSKLuM qui présente clairement des symptômes ou a été testé positif et est infecté par le virus Covid-19 doit se conformer aux règles suivantes:
a. faire tout son possible pour permettre le traçage de ses contacts étroits ;
b. obtenir des soins médicaux et subir un test sur les conseils d’un médecin;
c. respecter les règles de quarantaine;
d. ne pas pénétrer le domaine de l’asbl WSKLuM et ce jusqu’à ce qu’un second test le déclare négatif ;
e. il est recommandé d’en informer le secrétaire du club qui traitera ces informations en toute confidentialité afin d’éviter la propagation du virus.

 

3   SOCIAL DISTANCING
IChacun prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la distanciation sociale:
- garder une distance minimale de 1,5 m entre chaque personne
- cela ne s'applique pas aux personnes vivant sous le même toit les unes avec les autres, aux enfants jusqu'à 12 ans, aux personnes entre elles dans le cadre de contacts plus étroits entretenus durablement, aux surveillants et aux personnes qui ont besoin d'orientation.

4   NAVIGUER
La navigation de plaisance et les sports nautiques en mer et voies navigables sont autorisés en Belgique aux conditions suivantes:

(1) les rassemblements jusqu'à 4 personnes, enfants jusqu'à 12 ans non compris, sont autorisés;
(2) activités organisées avec un maximum de 50 personnes (y compris à bord d'un bateau de plaisance) en présence d'un adulte formateur, guide ou encadrant (les camps de jeunes ne sont pas couverts par le champ d'application de ce protocole, veuillez consulter le protocole du secteur jeunesse);
(3) compétitions sportives (à partir de 200 athlètes participants, une autorisation de l'autorité municipale compétente est requise);
(4) Il convient de tenir compte des lignes directrices disponibles élaborées par les organisations faîtières à cet égard;
(5) les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter la propagation du virus en prenant les précautions nécessaires concernant la désinfection du matériel;
(6) en cas de sorties en bateau avec skipper, les directives de protection des utilisateurs et du personnel doivent être respectées;
(7) un public de 200 personnes (400 personnes si organisé à l'extérieur) peut assister aux événements et compétitions, conformément au protocole en vigueur; un plus grand nombre peut être admis par l'autorité communale compétente (sous conditions);

Suivi des contacts
(1) Le principe de la recherche des contacts devrait être appliqué pour les cours de sport communaux et pour les installations de restauration à bord des navires;
• Les coordonnées d'un visiteur ou participant par foyer (cours de sport) ou d'un client par table (restauration), qui peuvent être limitées à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, doivent être enregistrées à l'arrivée.
• Les données doivent être conservées pendant 14 jours calendaires.
• Ces coordonnées ne peuvent être utilisées qu'aux fins de la lutte contre le COVID-19.
• Ces données doivent être détruites après 14 jours calendaires et les visiteurs, participants ou clients doivent expressément y consentir. Les visiteurs, participants ou clients qui refusent cela se verront refuser l'accès à l'installation à leur arrivée.

À l'étranger
(1) Pour savoir si vous pouvez vous rendre à une destination, vous devez consulter les conseils aux voyageurs sur le site du SPF Affaires étrangères. (2) consulter les conseils applicables et les obligations importantes lors du retour en Belgique - plus d'informations peuvent être trouvées sur le site Web spécial du SPF Santé publique

Navigation de passagers et croisières fluviales
(1) La navigation de passagers et les croisières fluviales (avec plus de 12 passagers) n'entrent pas dans le champ d'application du présent protocole. Pour cela, nous nous référons aux Régions (Flandre, Wallonie).

Directives pour protéger les utilisateurs et le personnel lors d'une croisière avec skipper
(1) Distanciation sociale
- Respecter une distance de sécurité d'au moins 1,5 mètre, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ou qui font partie des contacts étroits maintenus durablement.
- Lorsque cela n'est pas possible, des mesures de prévention appropriées sont utilisées.
• Utilisation de masques faciaux (aussi bien pour les employés que pour les locataires).
• Utilisation possible de barrières entre le client et l'employé (par exemple à la réception ou au comptoir).
• Si nécessaire, réduisez la capacité si nécessaire.
- Boire des boissons et organiser les repas dans des espaces extérieurs si possible ou en sous-groupes (par exemple répartis dans l'espace, à des moments différents, etc.). Si ce n'est pas possible, il devrait y avoir des mesures de sécurité appropriées.
- Évitement des rassemblements.
• Répartition des groupes lors de l'embarquement et du débarquement, collecte du matériel, etc.
(2) Informations
- Les employés reçoivent les informations et la formation nécessaires sur les mesures de prévention applicables.
- Les clients reçoivent les informations nécessaires sur les mesures de prévention en vigueur.
• Pour l'activité: sur réservation, arrivée et / ou paiement
• Lors de l'embarquement
• Sur la base d'instructions, pictogrammes, signalétique, etc.
- Désigner une personne de contact (au sein de l'entreprise) afin que les clients et membres du personnel puissent signaler une éventuelle infection par le coronavirus COVID-19 en vue de faciliter la recherche des contacts.
• Faire connaître clairement les informations au client.
- Les clients qui enfreignent les accords conclus sont traités à ce sujet.
(3) Mesures d'hygiène appropriées - Un client ne peut être accepté en cas de tableau clinique ou de symptômes liés à Covid-19.
- Fournir des ressources d'hygiène des mains aux employés et aux clients. - Aérez au maximum les espaces intérieurs.
• Tant pendant l'activité qu'après l'activité.
- Désinfection des points de contact importants:
• Chaises, tables, poignées de porte, balustrades, toilettes, toutes zones de couchage, etc.
• Adapter la fréquence de désinfection à la nature et à la durée de l'activité.
- Désinfectez ou lavez-vous soigneusement les mains à intervalles réguliers. • Embarquement, débarquement, à bord, etc.
- Lors de l'offre de boissons ou de repas à bord, les règles de restauration applicables doivent être respectées. Si cela n'est pas possible dans toutes les circonstances, mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées assurant «au moins un niveau de protection équivalent».
- Pour les voyages de plusieurs jours (avec nuitée à bord):
• L'éloignement social doit être respecté entre les lieux de couchage et une ventilation adéquate doit être prévue dans les espaces de couchage.
• Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui vivent sous le même toit ou qui font partie des contacts étroits entretenus de manière durable.
• Si nécessaire, réduisez la capacité si nécessaire.
 

5   SECRETARIAT
Le secrétariat du club est accessible par e-mail  info@wsklum.be ou téléphone 058/23.36.41.
Prière de ne pas entrer dans le secrétariat du club sans accord préalable.

6   EQUIPEMENT
Les membres et les titulaires de droits externes se trouvant dans le domaine du WSKLuM sont obligés de porter le matériel suivant:
- un masque buccal est obligatoire au rez-de-chaussée du clubhouse
- des gants antiseptiques
- un flacon de gel antiseptiqes

7   BON A SAVOIR
- les douches, vestiaires et le clubhouse sont fermées jusqu'à nouvel ordre
- deux toilettes pour hommes et deux toilettes pour femmes sont accessibles en utilisant l'un des deux billets de toilettes à la porte d'entrée du rez-de-chaussée
- tous les utilisateurs doivent appliquer la procédure de désinfection
- Les sports organisés (en clubs, cours de sport, groupes ...) sont interdits à partir de 13 ans - les activités sportives (individuelles) non organisées pour les personnes à partir de 13 ans ne sont autorisées que si votre sport outdoor: a) avec le ménage, éventuellement complété par 1 contact étroit autorisé. Ce n'est que dans ce contexte que vous pouvez vous entraîner sans garder vos distances. b) ou avec 4 personnes, toujours avec une distance minimale de 1,5 m. - Les camps sportifs réservés aux enfants jusqu'à 13 ans sont interdits.

8   PROCEDURES
Les procédures suivantes sont en vigueur :
1 Réservation Ber
2 Réservation Ascenseur Bateau (Bootlift)
3 Self Briefing Utilisation Bootlift
4 Prenez contact 058/23.36.41 pour date et heure de l’opération

9   CONTROLE SOCIAL
- L'insouciance n'est pas de mise ;
- Nous comptons sur votre coopération pour rappeler les devoirs civils à ceux qui ne comprennent pas la gravité de la situaton.
-
Avec nos remerciements pour votre compréhension et civisme.

10   SOYEZ PRUDENT ET EXEMPLE
Max De Baere - Secrétaire