• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Nieuwe wetgeving pleziervaart

 

NIEUWE WET PLEZIERVAART

Niieuwe wet voor de pleziervaart Raad van Staten en Memorie van toelichting

Toelichting vaarbewijzen
Toelichting veilitheidsuitrusting - Advies Federaal overleg platform
Voorstel veiligheidsuitrusting
Lijst veiligheidsuitrusting
Voorstel vaarbewijzen

Aanvraag formulier groepsactiviteit op zee
Vergunning voor de Londen rally 2018
 

IN HET KORT ..

Vaarzones
Het vaargebied wordt in 4 zones ingedeeld:
- Zone 1: de binnenwateren met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde
- Zone 2: de kustwateren tot 6 mijl buiten een kust inclusief de Beneden-Zeeschelde
- Zone 3: de zone voorbij de 6 zeemijl tot 60 zeemijl
- Zone 4: de zone voorbij de 60 zeemijl

Uitrusting van het pleziervaartuig
De verplichte uitrusting is afhankelijk voor de zone waar het vaartuig zich bevindt, dit is het uitdrukkelijk standpunt van de sector (WWSV, Nautiv, Nautibel, FFYB..).
De administratie is een andere mening toegedaan, zie verder onder registratie.
Er zijn 2 verschillende lijsten van verplichte uitrusting, nl. een lijst voor de pleziervaartuigen met commerciële activiteit, en een lijst voor alle overige pleziervaartuigen.

Registratie van het vaartuig
De administratie wenst de pleziervaarder te verplichten om zijn vaartuig bij aankoop van zijn vaartuig of bij vernieuwing van de vlaggenbrief / registratiebrief te kiezen in welke zone het vaartuig zal gebruikt worden.
Het Federaal Overlegplatform Pleziervaartuig gaat hiermede niet akkoord en wenst geen verplichting tot keuze van de vaarzone bij vernieuwing e overgrote meerderheid van het FOP is hiermede niet akkoord.De sector is van mening dat voorgeschreven uitrusting volgens de niet exhaustieve lijst aanwezig moet zijn aan boord
Hieruit volgt dat alle verplichte uitrusting aan boord moet zijn, zelfs als het vaartuig in de jachthaven is afgemeerd.
De administratie stelt niet bij machte te zijn om op zee de controles uit te voeren. De Scheepvaartpolitie kan dit wel.

Brevetten
Modulair systeem waarbij de leek achtereenvolgens het Beperkt stuurbrevet, vervolgens het Algemeen stuurbrevet, het brevet van Yachtman en van Yachtnavigator moet halen.

Leerstof

Praktijk

 

Examens

Overgangsmaatregelen

 

STANDPUNT VAN DE FEDERATIE WWSV / KNELPUNTEN
De WWSV (Vlaamse Federatie Wind- en Watersport Vlaanderen) zetelt in het Overlegplatform voor waterrecreatie, -sport en -toerisme Vlaanderen, wat het overlegplatform is voor de verschillende betrokken Vlaamse overheden en de sector van de recratieve waterweggebruiker. Dit platform bestaat uit het Subteam Kustjachthavens en het Subteam binnenwateren.

WWSV zetelt tevens in het FOP (Federaal Overlegplatform Pleziervaart) en is vertegenwoordigd in de werkgroepen Uitrusting, Brevetten, Redactiecomité, enz.

Het is belangrijk dat er voldoende  afstemming plaatsvindt tussen het Vlaams overlegforum en het Federaal Overlegplatform Pleziervaart.