• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Bootstoel reservatie winter 2018-2019

Door het invullen en versturen per e-mail van dit formulier verklaar ik een bootstoel te reserveren voor de komende winter.
Leden die reserveren voor 15 augustus van het jaar van deze aanvraag hebben voorrang afhankelijk van de resterende disponibiliteit op dit moment.
Enkel de Nederlandse tekst is geldig.

En remplissant et en envoyant par e-mail ce formulaire je déclare réserver un ber pour l'hivernage prochain.
Les membres qui réservent avant le 15 août de l'année de cette demande sont prioritaires selon la disponibilité du moment.
Seulement le texte en Néerlandais est valable.

Gegevens van de boot: / Données du bateau
Door het indienen van dit formulier verklaart de aanvrager wat volgt met betrekking tot de boot vermeld in onderhavig formulier en met zijn opname als tijdelijk lid van de WSKLuM Nieuwpoort vzw: a) de periode van winterberging loopt van 16 september van het jaar van indienen van dit formulier tot 15 juni van het daarop volgend jaar b) ik reserveer een bootstoel en een parkingsplaats voor het stallen van mijn boot tijdens de volgende winter b) ik geef opdracht aan de nv Yachting Services om voor 15/12 mijn boot op de botenparking P1 of P2 te stallen en zal hiertoe ten laatste op 15 november een datum en uur in gemeen akkoord met het secretariaat van de WSKLuM vzw vastleggen c) ik geef opdracht aan de nv Yachting Services om voor 15/6 van het volgend jaar mijn boot gaat voor 15 juni 2019 terug in het water; d) ik ga akkoord dat de kosten voor het verplaatsen van mijn boot en voor het bezetten van de bootstoel en parking ten gevolge van later in het water te gaan dan 15/6/2018 zullen gefactureerd worden en door de aanvrager betaald zullen worden binnen de termijn vermeld op de factuur; e) ik ga akkoord dat mijn boot verplaatst wordt om reden van organisatie of veiligheid; f) ik ga akkoord dat ik tijdens de periode dat mijn boot binnen de aanhorigheden van de WSKLuM Nieuwpoort vzw verblijft ik als tijdelijk lid van de WSKLuM Nieuwpoort vzw opgenomen ben. Door het indienen van deze aanvraag per e-mail verklaart de aanvrager verder de Algemene Voorwaarden van Lidmaatschap zoals opgenomen in deze website, het Huisreglement, en de Statuten van de vzw “De Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort” zoals deze op datum van het indienen van de aanvraag per e-mail getoond worden in deze website, en alle latere aanpassingen aan voornoemde documenten die tevens op aanvraag ter inzage zijn in het clubsecretariaat, volledig te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen eerbiedigen. De aanvrager verklaart tevens het princiep te aanvaarden dat als officiële melding van de aanpassingen van deze documenten geldt het publiceren ervan ofwel via e-mail aan de leden, ofwel via het publiceren ervan op de website. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat alle gegevens in dit aanvraagformulier juist zijn en dat hij spontaan, onmiddellijk en schriftelijk elke wijziging ervan aan het clubsecretariaat per e-mail of per aangetekende brief zal melden.